NYUGDÍJ FÓRUM – Nyugdíj 2013

Egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők ellátása

(az ONYF TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek,
valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás” című tájékoztatónak a felhasználásával)

Az Országgyűlés a 2011. december 20-ai ülésnapján elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt (Mmtv). A 2012.. január 1-jétől hatályba lépő törvény a Magyar Közlöny 2011. december 29-i 162. számában került kihirdetésre.

A 2011. évi CXCI. törvény értelmében 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg. (A folyamatban lévő ügyekről átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a törvény.)

A törvény ellátórendszer átalakítására vonatkozó rendelkezései szerint:

I. A 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltő – azaz az 1950. január 1-jét megelőzően született – személy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-jétől öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

II. A 2011. december 31-én

a) I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban,
d) átmeneti járadékban

részesülő személy ellátását 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásként kell továbbfolyósítani.
Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget. Az minősül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek, aki 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte, azaz 1955. január 1-jét megelőzően született.

III. A 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesülő – az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, azaz 1954. december 31-ét követően született – személyek ellátását 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani

Az átalakuló rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátások összege 2012. januárban továbbfolyósításra kerül, megegyezik a 2011. december hónapra járó – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével

Az érintett személyeket a nyugdíjfolyósító szerv 2012. január 31-éig tájékoztatja arról, hogy

a) az ellátás rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra,
b) Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosult,
c) amennyiben keresőtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képes, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez 2012. március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérheti a komplex minősítés elvégzését,
d) a c) pont szerinti jognyilatkozat elmulasztása milyen jogkövetkezményekkel jár.

Ha az érintett személy 2012. március 31-éig nem kéri a komplex minősítés elvégzését, a rehabilitációs ellátását 2012. május 1. napjával meg kell szüntetni.

Fentiek alapján a felülvizsgálatot annak is kérnie kell, akinek korábban az állapotát felülvizsgálati kötelezettség nélkül (véglegesen) minősítették.

A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés elvégzését kérő személyeket az Mmtv-ben meghatározott ellátások megállapítása céljából felülvizsgálja. A felülvizsgálat időpontja nem lehet későbbi a soros felülvizsgálat időpontjánál. A felülvizsgálatot követően a jogosultsági feltételek fennállása esetén a rehabilitációs ellátást vagy a rokkantsági ellátást az erről szóló döntést követő harmadik hónap első napjával kell megállapítani. (az érintett személy ekkor kerül át valamennyi feltételre vonatkozóan az új ellátórendszerbe)

IV. A törvény rendelkezései azokra a rokkantsági baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyekre is vonatkoznak, akiknek az ellátását a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai, vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet alapján állapították meg.

Az érintett, 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy – az e törvény szerinti rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás megszüntetését követően – szolgálati járandóság megállapítását kérheti, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet, beleszámítva a szolgálati időbe a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött időt is.

V. Az ellátó rendszer átalakítása nem érinti a 2011. december 31-én

  • a rehabilitációs járadékban részesülőkre (esetükben az ellátást a hatósági döntésben megállapított időtartamig rehabilitációs járadékként kell továbbfolyósítani,de meghosszabbítására nincs lehetőség. Az érintetteknek az együttműködési kötelezettségüket továbbra is teljesíteni kell),
  • a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülőkre (az érintettek 2012. január 1-jétől az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet alapján bányászok egészségkárosodási járadékára jogosultak)
  • a mezőgazdasági szövetkezeti tag munkaképtelenségi, növelt összegű munkaképtelenségi járadékában, munkaképtelenség címén megállapított özvegyi, növelt összegű özvegyi járadékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segélyben részesülőkre (az érintettek a megállapított ellátásra a továbbiakban is jogosultak).

VI. Az ellátásban részesülő, keresőtevékenységet folytatók – mivel a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás nem nyugellátás – 2012. január 1-jétől nem minősülnek nyugdíjasnak, az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkezők, illetőleg a társas vállalkozás tagjai pedig nem minősülnek kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak.

VII. Továbbra is élnek az ellátás melletti kereső tevékenységre jogosultságot érintő korlátozó szabályok

A rokkantsági ellátás kereső tevékenység miatti szüneteltetése, illetve meghatározott időn belüli ismételt megállapítási lehetősége (feléledése) 2012. január 1-től nem áll fenn.

A rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát. E rendelkezés alkalmazása során a 2012. július 1-jétől szerzett jövedelem vehető figyelembe.

A 2012. január 1-től jogszabály erejénél fogva átalakított rehabilitációs ellátást kereső tevékenységre tekintettel nem szüntetik meg. Ez a szabály az ellátás megszűnéséig, vagy a felülvizsgálat eredményeképpen megállapított ellátás kezdő napjáig érvényes.,eddig az ellátott keresőtevékenységet korábbi ellátása függvényében a Tny., illetve az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezései szerint végezhet.

Az új igénylő, a soros felülvizsgálatra kerülő, illetve március 31-ét követően felülvizsgálatot igénylő személy komplex minősítés során megállapított rehabilitációs ellátása mellett nem lehet kereső tevékenységet folytatni, a kereső tevékenység ideje alatt az ellátás szünetel. Az elérhető keresetnek azonban így nincs korlátja.

A rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a minimálbér összegét. (változatlan szabály)

Ha a bányászok egészségkárosodási járadékában részesülő biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizennyolcszorosát, ezen keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév december 31-ig (de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig) az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.

Forrás: Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi központja – nyugatrmk.hu

Comments are closed.

Nugydíj Információk a www.kozelben.hu oldalon

Részletes

Kormányhivatalok, nyugdíjbiztosítási hivatalok országos lefedettségű, részletes keresője, nyitvatartási információkkal és helyadatokkal, térképpel, megközelíthetőséggel:

Nyugdíj Budapest

Nyugdíj Debrecen

Nyugdíj országos